نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در زبان شناسی رایانشی (با محوریت خط و زبان فارسی)

The first national conference on Applied Research in Computational Linguistics (with Emphasis on Persian Script and Language)

 
        |     17:09 - 1396/11/30