محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

نظریه ها و قالب های زبانشناسی رایانشی

بازنمود دانش زبانی

روش های آماری در زبانشناسی رایانشی

پردازش زبان طبیعی

پردازش متن

منابعی برای پژوهش های زبانشناسی رایانشی

وب معنایی

واژه سازی رایانشی

برچسب دهی مقوله های گفتار

نحو رایانشی

زبانشناسی پیکره ای

تحلیل گرهای زبانی

تولید دستور

معناشناسی رایانشی

نشانه شناسی رایانشی

آواشناسی و واج شناسی رایانشی

ابهام زدایی واژگانی و ساختاری

گویش سنجی

مرجع یابی در متن

تشخیص پیوندهای متنی

تولید متن

واسط های زبان طبیعی

ماشین ترجمه

طبقه بندی اسناد

بازیابی اطلاعات

استخراج اطلاعات خودکار

نظام های پرسش و پاسخ

متن کاوی

خلاصه سازی

تشخیص سرقت ادبی

غلط یاب های املایی و دستوری

سیستم های متن به گفتار

سیستم های گفتار به متن

نظام های پیشنهاددهنده کلیدواژه